Semalt hünärmeni: WordPress plugin gollanmasy

Pluginler, web sahypaňyza funksiýa goşýan bu PHP kod bölekleri. Höwesjeň kodlaýjylar üçin adamlar bu kodlary ulanýarlar, mowzugyň esasy koduny üýtgetmän häzirki mowzugyna aýratynlyklary goşmak üçin. Pluginler ýörite ýazgylary döretmäge, maglumatlar bazasynyň ýazgylaryny dolandyrmaga, makalalaryňyzy yzarlamaga we "CDN" serwerine element bukjalaryny goşmaga kömek edýär. Mysal üçin, “Amazon Affiliate eCommerce” web sahypalaryny işleýän adamlar bu aýratynlyklardan peýdalanmak mümkinçiligine eýe. Käbir ýagdaýlarda, sahypaňyza üýtgeşik zerurlygy çözmek üçin şahsy plugin gerek bolup biler.

Mowzuk sahypanyň ýerleşişini we daşky görnüşini üýtgedýänligi sebäpli, pluginler aýratynlyk işleýşini ýokarlandyrýarlar. Mowzuklar funksiýalaryny.php faýl bukjasynda ýerine ýetirýärler. Plaginler bilen birini plugin bukjasyna goýup bilersiňiz. WordPress faýl ulgamyny we PHP kodlamagy esasy bilýän adam, ýörite bir plugin döredip biler. Bu SEO makalasynda pluginiňizi nädip ýasamalydygyny öwrenip bilersiňiz.

Andrew Dyhan, bir bilermeni Semalt , bir eklenti ulanmak kesinleştirir, sen ýüklemek gerek we ilkinji işjeňleşdirmek.

WordPress pluginleriniň işleýşi

Pluginler ýönekeý PHP bölekleri. Mowzuklar ýaly, bular web sahypaňyzyň bukjasynyň içinde bir ýerde bar bolan PHP faýllary. Bir plugin ýasamak üçin wp-mazmun / plugin bukjasyna geçmeli. Bu ýerden bukjanyň adyny dörediň we oňa PHP faýly goýuň. Bu zatlaryň hemmesiniň meňzeş ady bolmaly. Bu ýerden ilkinji WordPress plaginiňizi ýasap bilersiňiz.

Bir plugin sözbaşy talap edýär. Sözbaşy, pluginiň birinji bölegi. Onda awtoryň ady, wersiýasy, ady we pluginiň beýany ýaly ýörite maglumatlar bar. Tekst redaktoryny ulanyp, WordPress web sahypaňyza kodlar we parçalar goşup bilersiňiz. Mysal üçin, pluginimiziň 'Sample Plugin' adydygyny göz öňünde tutup, kod ulanyp bilersiňiz:

Pluginiň ady: Mysal üçin plugin

Plugin URI: http: // Biziň-Sample-Plugin.com

Düşündiriş: nähili edilendigini barlamak üçin bir plugin

Wersiýa: 1.2

Awtory: jenap Plugin

Awtor URI: http://oursampleplugin.com

Ygtyýarnama: GPL2

Bu plugin doly. Web sahypaňyzda işjeňleşdirmek mümkin. Şeýle-de bolsa, onda hiç hili funksiýa ýok. Netijede, haýsydyr bir aýratynlyga ýetip bilmez. Bu plaginiň işlemegi üçin setirleri goşmaly. Yzky programmaňyzda, bedenine kod parçalaryny goşup, bu plagini web sahypaňyzda belli bir rol oýnap bilersiňiz. Mysal üçin, bu pluginiň görnüşleri alyp biljekdigini isläp bilersiňiz. Bu ýagdaýda, pluginiňiz aşakdaky ýaly bolup biler:

<? php

/ *

Pluginiň ady: Mysal üçin plugin

Plugin URI: http: // Biziň-Sample-Plugin.com

Düşündiriş: nähili edilendigini barlamak üçin bir plugin

Wersiýa: 1.2

Awtory: jenap Plugin

Awtor URI: http://oursampleplugin.com

Ygtyýarnama: GPL2

* / awepop_get_view_count () funksiýasy {

global $ post;

$ current_views = get_post_meta ($ post-> ID, "awepop_views", dogry);

if (! isset ($ current_views) ORA-da boş ($ current_views) ORA-da!

$ häzirki_ synlar = 0;

}

$ current_views;

}>

Bu sahypa görnüşlerini alyp we görkezip bilýän doly WordPress plugin. Bir plugine goşup boljak funksiýalaryňyz üçin hiç hili buýruk çäkleri ýok. Netijede, WordPress-de pluginiňizi ýüklemeli we gurmaly. Bu ýerden, WordPress plaginiňizi işjeňleşdirip bilersiňiz.

send email